Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) platia pre nákup v elektronickom obchode sportindustria (ďalej len obchod). Obchod sportindustria prevádzkuje crowina, s.r.o., Bazovského 13, 841 01 Bratislava, IČO: 47 089 547 (ďalej len prevádzkovateľ). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka vzniká v momente jej potvrdenia v procese objednávania tovaru v obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom a je návrhom kúpnej zmluvy. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme prevádzkovateľa, čím vzniká obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Vyplnením formuláru v rámci elektronického obchodu sportindustria, dáva kupujúci prevádzkovateľovi súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch.

Stornovanie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adresu info@sportindustria.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, prípadne nie je schopný dodať tovar v požadovanom termíne. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou do 7-ich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením o odstúpení na e-mailovú adresu info@sportindustria.sk. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru prevádzkovateľom. Ak objednávka obsahuje niekoľko položiek, odstúpenie sa počíta odo dňa prevzatia poslednej doručenej položky. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom do 3 pracovných dní od obdržania oznámenia o odstúpení. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží v stanovenej lehote, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania a v pôvodnom balení do 14 dní. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciu objednávky kupujúceho do 7 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na bankový účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Platobné podmienky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodavateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tovar je expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri objednávkach, ktorých hodnota presahuje 500,- EUR. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Platbu za tovar vykoná kupujúci jednou z nasledujúcich možností:

Zálohová faktúra – prevod na bankový účet

Kupujúci vykoná platbu na základe zálohovej faktúry prevodom na bankový účet prevádzkovateľa č. 2924893864/1100 vedený v Tatra banka, a. s. (konštantný symbol: 0008, variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry, špecifický symbol: číslo objednávky).

Na dobierku

Kupujúci uhradí tovar pri preberaní tovaru od prepravcu.

Poskytované zľavy

Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú a nevzťahujú na tovar už zlacnený, v akcii alebo vo výpredaji. V prípade, ak si chce zákazník uplatniť zľavu na už zlacnený tovar, zľava sa vypočíta z pôvodnej hodnoty tovaru.

Dodacie podmienky

Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (zvyčajne do 7 dní). Spôsob dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru z nasledovných možností:

  1. Slovenská pošta
  2. Kuriér
  3. Osobný odber

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Záruka a reklamácie

Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov odo dňa predaja.
Spoločne s tovarom kupujúci dostane faktúru. Tento doklad je kupujúci povinný uschovať pre prípad reklamácie spolu s dokladom o zaplatení.
Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar prevádzkovateľovi čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie faktúry prípadne dokladu o zaplatení.
V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť prevádzkovateľovi, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
Adresa určená na vrátenie tovaru: crowina, s.r.o., Drobného 18, 841 01 Bratislava.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.05.2015 a platia na území Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok.